Халықты дизимге алыў илажы даўам етпекте

Халықты дизимге алыў илажы даўам етпекте

Халықты дизимге алыў илажы мәмлекетте жасаўшы бәршемизге тийисли болған демографиялық, экономикалық ҳәм социаллық мағлыўматларды жыйнаў, улыўмаластырыў, баҳалаў, анализлеў ҳәм жәриялаўдың бирден-бир процесси болып табылады. Ол халық ҳаққындағы мағлыўматлардың тийкарғы дереги…

СУЎДА ШОМЫЛЫЎДЫҢ ҚАҒЫЙДАЛАРЫН БИЛЕСИЗБЕ?

СУЎДА ШОМЫЛЫЎДЫҢ ҚАҒЫЙДАЛАРЫН БИЛЕСИЗБЕ?

Шомылыў адамға күш-жигер бағышлайды. Жаз мәўсими келиўден күнниң ыссылығы адамның шомылыўға болған талабын асырады. Сол себепли тек киши жастағылар емес, ал үлкен жастағылар да суўға шомылыўға талпынады. Шомылыў мәселесинде ҳәр…

МЕКТЕП ПЕНЕН ХОШЛАСТЫРҒАН ҚОҢЫРАЎ

МЕКТЕП ПЕНЕН ХОШЛАСТЫРҒАН ҚОҢЫРАЎ

Кеше ғана жас жеткиншеклерди мектеп босағасына қарай шарлаған жағымлы гүмис қоңыраў сести бүгин  муңлы, бирақ олардың ҳәр бириниң жүрегине мақтаныш, келешекке исеним сыяқлы ең жақсы туйғыларды бағышлап, он бир жыл…

ҚЫРЫҚ ӨНЕРЛИ БИЙБИГҮЛ МУҒАЛЛИМ

ҚЫРЫҚ ӨНЕРЛИ БИЙБИГҮЛ МУҒАЛЛИМ

Адамзат санасы арқалы өмирдиң гөззаллығын уғыныў менен бирге оны еле де раўажландырыўға, өзинде бар қәбилети арқалы өзгерислер киргизиўге талпынып келеди. Дерлик ҳәммеде  қандайдур хобби, қызығыў болады, мәселен кимдур аўшылық, балықшылық,…

Киши көлемдеги кемелерден қәўипсиз пайдаланайық!

Киши көлемдеги кемелерден қәўипсиз пайдаланайық!

Киши көлемдеги кемелер-бул тийкарғы двигателлериниң қуўатлылығы 55 кБт (75 ат күши) ҳәм 12 адамнан көп болмаған жолаўшыға мөлшерленген өзи жүретуғын кемелер, моторлы кемелер, суў мотоцикллары, қатамаранлар, жүк көтериў қәбилети 80…