КЕЎИЛЛЕРДЕ БАЙРАМ НӘПЕСИ

КЕЎИЛЛЕРДЕ БАЙРАМ НӘПЕСИ

Әдеттегидей, 8-март байрамы қарсаңында  үлкемизге бәҳәр паслы енип, қыс суўығы тәбиятты еле тәрк етпегени менен ҳаял-қызлардың кеўиллеринде бәҳәр, жүзлеринде қуўаныш. Өйткени, кеўиллеримизди байрам нәпеси ийелеген еди... Ҳәр бир тараўда өзиниң…

ҲӘРЕКЕТТЕ БЕРЕКЕТ БАР

ҲӘРЕКЕТТЕ БЕРЕКЕТ БАР

Өмиримиз жылдан-жылға жаңаланып, жасаўға болған мүмкиншиликлеримиз барған сайын артып бармақта. Сонлықтан бүгинги күнде «алма пис, аўзыма түс» деп отыратуғын заман емес. Ҳәрекет етсең берекетин де көресең. Әсиресе қыйтақ жерге болған…

НАЎАЙЫДАН ҮЛКЕН  ТАБЫС ПЕНЕН...

НАЎАЙЫДАН ҮЛКЕН ТАБЫС ПЕНЕН...

Усы жылы 22-25-февраль күнлери Наўайы ўәлаятында жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында спорттың туран жеке гүреси түринен Өзбекстан чемпионатында районымыздан еки спортшы жеңимпаз болып қайтты. Олар балалар ҳәм жас өспиримлер спорт…

ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ ГИЛТЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ ГИЛТЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Елимизде инсан мәпи жоқары дәрежеге қойылған болып, ҳеш бир пуқараның арызы қадағалаўсыз, дәрти тыңлаўсыз қалмайды. Турмысымыздың ҳәр бир адымында исленип атырған  илажлар болса-хал-қымыздың ертеңги күнге исенимин арттырып бармақта. Бул демек,…

МИЙНЕТ ЕТСЕҢ ЕРИНБЕЙ...

МИЙНЕТ ЕТСЕҢ ЕРИНБЕЙ...

Үй алды қыйтақ жерлеринен өним алыўды мақсет еткен ҳәр бир шаңарақ ийеси  ерте гүзден баслап-ақ таярлық жумысларына кириседи. Өним алыў ушын жерди аўдарыў, төгин бериў, суўғарыў усаған дийханшылық нормаларын орынлаў…

ГИМНАСТИКАШЫЛАР "ҚЫС ЕРТЕГИНЕ" ҚАТНАСТЫ

ГИМНАСТИКАШЫЛАР "ҚЫС ЕРТЕГИНЕ" ҚАТНАСТЫ

Көркем гимнастика-қызлар ушын ең нәзик спорт түрлеринен бири есапланады. Ҳәр қандай ана перзентиниң қәдди-қәўметиниң шырайлы, соның менен бирге шыдамлы болыўын қәлейди. Усыны дурыс түсинген аналар  көркем гимнастикада өз қызларының ерисип…

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР СПАРТАКИАДАСЫ

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР СПАРТАКИАДАСЫ

«Саламат ана-саламат перзент» ураны менен Нөкис қаласында өткерилген  ҳаяллар спорт фестивалы спорт пенен шуғылланыўшы ҳаял-қызларымыз ушын өз шеберликлерин сынға салыўға мүмкиншилик жаратып берди. Спорттың волейбол, жеңил атлетика, стол тенниси, шахмат,…