ЖОЛ ТРАНСПОРТЫ ҲӘДИЙСЕСИ

ЖОЛ ТРАНСПОРТЫ ҲӘДИЙСЕСИ

«Жол қағыйдасы-өмир пайдасы» деймиз де, айырым ўақытлары буны умытып қойып, өзгелердиң, ҳәттеки өзимиздиң де өмиримизге қәўип туўдырамыз. 2018-жылы 30-июль күни саат 13-00 лер шамасында Шымбай районы «Тазғара» аўыл пуқаралар жыйыны…

ШАҢАРАҚЛЫҚ ПОЛИКЛИНИКА  ИСКЕ ТҮСТИ

ШАҢАРАҚЛЫҚ ПОЛИКЛИНИКА ИСКЕ ТҮСТИ

«Денсаўлықты сақлаў тараўы ҳаққында айтқанда бир ҳақыйқатлықты есимизден шығармаўымыз тийис, медицина хызметкерлери-бизиң саламатлығымыз сақшылары. Оларға халық исениўи, олар болса халықты исендире билиўи керек» деген еди елимиз Президенти Мирзиёев медицина хызметкерлери…

ҮШ ЕГИЗЕК ДҮНЬЯFА КЕЛДИ

ҮШ ЕГИЗЕК ДҮНЬЯFА КЕЛДИ

Адамзат өмирин перзентлер безейди. Сонлықтанда ҳәр бир нәрестениң дүньяға келиўи үлкен қуўаныш пенен күтип алынады. Егизек баланың туўылыўы шаңарағы ушын жаңалық болса, үш, төрт егиздиң  туўылыўы менен пүткил елге әжайып…

ИНСАН САЛАМАТЛЫFЫ  ЖОЛЫНДА ҚАЙЫРЛЫ ИСЛЕР

ИНСАН САЛАМАТЛЫFЫ ЖОЛЫНДА ҚАЙЫРЛЫ ИСЛЕР

Суў-тиришилик дүньясы ушын  үлкен әҳмийетке ийе, сыртқы орталықтың бийбаҳа байлығы болып есапланады. Санитария ҳәм гигиена қағыйдаларына ерисиўде суўдың әҳмийети үлкен, ал усы қағыйдаларға әмел етиў-саламатлық гиреўи  болады. Гигиена-адам денсаўлығын сақлаў…

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРFА БОЛFАН ИТИБАР

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРFА БОЛFАН ИТИБАР

Қайсыдур мәмлекетте ҳаял затына итибар берилсе ғана сол жәмийетте алға илгерилеў, раўажланыў болады. Ҳаял ҳәмийше өмирдиң ҳәр бир буўынында инсаныйлық ҳәм меҳир-муҳаббат туйғыларынан сабақ береди. Биз жәмийеттиң раўажланыўын ҳаял-қызларымыздың қатнасыўысыз…

БАҚШАМЫЗ ЖАҢАША ТҮСКЕ ЕНДИ

БАҚШАМЫЗ ЖАҢАША ТҮСКЕ ЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 29-марттағы «Абат аўыл» дәстүри ҳаққындағы пәрманы бойынша орынларда әмелге асырылып атырған кең көлемли жумыслар халықтың турмыс жағдайын бираз жақсылады. Быйылғы жылы райондағы «Атакөл» аўыл пуқаралар жыйыны…

ЖАҢА ИМАРАТ ТАПСЫРЫЛДЫ

ЖАҢА ИМАРАТ ТАПСЫРЫЛДЫ

Районымыз орайына кирер жолда жаңа заманагөй сулыў имаратлар бой тиклеп атыр. Узақ жыллар даўамында бир орында гә жөнлеў исленип, гә қайта қурылып келген райондағы 12-санлы қәсиплестирилген өрт қәўипсизлиги бөлимшеси әтирапында …