БАЙРАМДА АЎЫЛ ХАЛҚЫНА ҮЛКЕН САЎFА

БАЙРАМДА АЎЫЛ ХАЛҚЫНА ҮЛКЕН САЎFА

Суў-тиришилигимиздиң арқаўы. Тәбияттың баҳалы байлығы. Биз журналистлер буннан алдыңғы жылларда Бирлескен Миллетлер Шөлкеми тәрепинен алынған мағлыўматлар тийкарында Қарақалпастанда жасаўшы жергиликли халықтың 50,8 проценти орайласқан суў тәмийнаты арқалы ишимлик суўынан пайдаланады,…

БИЙҒӘРЕЗ ЕЛИМНИҢ УЛЛЫ БАЙРАМЫ

БИЙҒӘРЕЗ ЕЛИМНИҢ УЛЛЫ БАЙРАМЫ

Жанажан Өзбекстаным, мәңги бол аман! Ҳәр жылы Мәмлекетимиз ғәрезсизлигин байрамлар екенбиз, оның инсан жүрегине жақын жалынлы сүренлер менен басланыўының өзи усы журтта  жасаўшы ҳәр бир ел перзентиниң ана ўатанымызға деген…

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР УШЫН СЕМИНАР-КЕҢЕС

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР УШЫН СЕМИНАР-КЕҢЕС

Жәмийетимиздиң тиреги есапланған шаңарақтың уйытқысы-ҳаялдың өз турмысынан кеўли толып, өмирге деген сүйиспеншилигин арттырыў мақсетинде мәмлекетимизде ҳаял-қызлар ушын исленип атырған ибратлы ислер көзди қуўандырады. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 21-июнь күнги Олий…

«АЙДЫН ЖОЛ»ДА FӘРЕЗСИЗЛИК БАЙРАМЫ

«АЙДЫН ЖОЛ»ДА FӘРЕЗСИЗЛИК БАЙРАМЫ

Fәрезсизлик ҳаққында сөз баслар екенбиз, бул азат ҳәм абат журтымызда жасап атырған ҳәр бир инсанның қәлбине шадлық, қуўаныш туйғыларын оятады. Бүгин ҳәммениң жүзинде қуўаныш, кеўиллеринде көтериңкилик, байрам нәпеси менен жасап…

«ҚОСТРУБА»ДА ХАЛЫҚ ПЕНЕН УШЫРАСЫЎ

«ҚОСТРУБА»ДА ХАЛЫҚ ПЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Адамлар менен мүнәсибетте болыў, дәртине, қуўанышына шерик болыў, аўырын жеңил етиўде ҳикмет көп. Буларсыз халықтың қәлбинде шүкиршилик, ертеңги күнге исеним туйғыларын беккемлеў бираз мүшкил. Бәршемизге мәлим, бүгинги күнде ҳүкиметимиз басшылары…

ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ

ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ

Жақында район ҳәкимиятының мәжилислер залында Халық депутатлары районлық Кеңесиниң гезектеги 52-сессиясы болып өтти. Сессияға районлық Кеңестиң депутатлары, сектор баслықлары, район ҳәкиминиң орынбасарлары, район аймағындағы тийисли мекеме, кәрхана, шөлкемлер ҳәм пуқаралардың…

ҚАЗАҚСТАННАН НӘСИЛЛИ   МАЛЛАР АЛЫП КЕЛИНДИ

ҚАЗАҚСТАННАН НӘСИЛЛИ МАЛЛАР АЛЫП КЕЛИНДИ

«Малың-жаның» деп үй жәниўарларын қәстерлеп келген халықпыз.Жесең тамағың, ишсең ағарғаның, кийсең кийим, сатсаң пулың болатуғын жети ғәзийнеге қосылған жәниўарлардың жоқарыда дизгенимиздей, атқарар пайдасы көп. Бирақ, малға қарасаң, бақсаң ғана мал…